top of page

SER EN / TO BE IN

MEET THE AUTHOR

Eva Veiga (Ombre-Pontedeume, A Coruña, 1961) é xornalista e poeta en lingua galega. A súa intensa e polifacética carreira na Televisión de Galicia -como directora e presentadora de programas culturais- mereceulle dous premios TP e o Galicia de Comunicación. Estudou Filoloxí Inglesa e Filosofía. En 2012 debutou como actriz n’A cicatriz branca (filme de Margarita Ledo). A súa obra literaria comprende ensaios (sobre poesía e arte), prólogos e nove poemarios moi celebrados polo público e a crítica polos que recibiu galardóns tan significativos como o da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e o da Crítica Española. Formando parte do grupo Ouriol, xunto cos músicos Fito Ares e Bernardo Martínez, ten recitado a autores galegos e universais en Europa e América.

Eva Veiga (Ombre-Pontedeume, A Coruña, 1961) is a journalist and poet in Galician. Her intense and versatile career in Galician Television as a director and presenter of cultural programmes has earned her two TP awards and the Galicia de Comunicación prize. She studied English Philology and Philosophy. In 2012, she debuted as an actress in A cicatriz branca <the white scar>the white scar>, a film by Margarita Ledo. Her literary work, including essays on poetry and art, prologues and nine poetry collections, have been warmly appreciated by the public and critics. She has received awards from the Galician Language Writers' Association and Spanish Criticism, amongst others. As part of the Ouriol group (along with the musicians Fito Ares and Bernardo Martínez), she has recited Galician and international authors throughout Europe and America.

Eva Veiga (Ombre-Pontedeume, A Coruña, 1961) es periodista y poeta en lengua gallega. Su intensa y polifacética carrera en la Televisión de Galicia -como directora y presentadora de programas culturales- ha sido reconocida con dos premios TP y el Galicia de Comunicación. Estudió Filología Inglesa y Filosofía. En 2012 debutó como actriz en A cicatriz branca (película de Margarita Ledo). Su obra literaria comprende ensayos (sobre poesía y arte), prólogos y nueve poemarios muy celebrados por el público y por la crítica que han merecido premios tan significativos como el de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega y el de la Crítica Española. Formando parte del grupo Ouriol, junto con los músicos Fito Ares y Bernardo Martínez, recita a autores gallegos y universales por Europa y América.

BOOK SUMMARY

Trilingual edition Galician, English, and Spanish of selected poetry world by Eva Veiga. The selection and translation to Castillian were made by Teresa Seara. Craig Patterson produced the English version. Francisco X. Fernández Naval produced the preface. "The reading of this book is an apprenticeship, a journey towards the inner and outer limits, a revelation in Eva’s constantly lucid voice, such as when she says: 'Perhaps only this moment / really exists. / Everything else is time'. That is the secret. TO BE IN is a poetics of life, as it declares, from the first verse, in which Eva Veiga states, as if in confidence: 'So I surrender to life...', until the last poem which brings the book to a close: 'from this flowing / only mirrors remain / life continues its journey'." (From the preface by Francisco X. Fernández Naval) A lectura deste libro é unha aprendizaxe, unha viaxe cara aos límites de dentro e de fóra, unha revelación na voz de Eva sempre lúcida como cando nos di: “Quizais só exista realmente/ este instante./ Todo o demais é tempo”. Velaí o segredo. SER EN é poética da vida, así se pon de manifesto xa dende o primeiro verso, no que Eva Veiga di como en confidencia: “Así me entrego á vida...”, ata ese último poema que pecha o libro: “deste fl uír/ fi can só espellos/ a vida continúa a súa viaxe”.La lectura de este libro es un aprendizaje, un viaje hacia los límites de dentro y de afuera, una revelación en la voz de Eva siempre lúcida, como cuando nos dice: “Quizás sólo exista realmente/ este instante./ Lo demás es tiempo”. He ahí el secreto.SER EN es poética de la vida, así se pone de manifesto ya desde el primer verso, en el que Eva Veiga dice como en confidencia: “Así me entrego a la vida...”, hasta ese último poema que cierra el libro: “de este fl uir/ quedan soloespejos/ la vida continúa su viaje”.

PRAISE

“Este libro é unha aprendizaxe, unha viaxe cara aos límites de dentro e de fóra, unha revelación (…)

SER EN é poética da vida”. “This book is an apprenticeship, a journey towards the inner and outer limits, a revelation (…) TO BE IN is a poetics of life”.

“La lectura de este libro es un aprendizaje, un viaje hacia los límites de dentro y de afuera, una revelación (...) SER EN es poética de la vida”.

Francisco X. Fernández Naval

Comentarios


bottom of page